درویش روی آنتن زنده: نخواستم از رهبری برای «رستاخیز» هزینه کنم/ رییس جمهور کتبی اصلاحیه اش را اعلام کرد!

۳۰نماایران (سینماناب): در حالی که فیلم سینمایی «رستاخیز» این روزها روی اینترنت به صورت قاچاق منتشر شده است، برنامه هفت با دعوت از احمدرضا درویش درباره اتفاقات این فیلم با حضور منوجهر محمدی میزگردی را ترتیب داد.

به گزارش سایت ۳۰نماایران (سینماناب)،گزیدهایازصحبتهای احمدرضا درویش در برنامه«هفت»: آقایرییسجمهورمادرعروسیشما(انتخابات) شرکتکردیماماشمادرمراسمعزایمانیامدید

اقای رییس جمهور به عنوان یک روحانی و جایگاه حقوقی رسما مشکلش را با فیلم درباره هاله نور به من کتبا اعلام کردند اما من طبق فتوای حضرت آقا جلو رفتم و اصلاحیه را انجام ندادم. 

درویشازدیدارشبارهبریخبردادکهویرادعوتبهصبروتوکلبهخداکردهاست

طبقصحبتهایداروغهزاده،بهتراسترییسجمهورشوراییمتفاوتازارشادبرایحلمشکلرستاخیزبرپاکند!

سینمایایرانپوستکلفتترازاینحرفهاستکهدیگربهسمتساختفیلمدربارهعاشوراوکربلانرود.

نمیدانمچرامدیرانکنارگذاشتهشدهایمثلجنتی(وزیرارشاداسبق) همچناندرسمتهایمشاورهحضوردارند.

من از تمام سینماگران ایران و همکارانم بابت اتفاق رستاخیز عذرخواهی می کنم.

در بخشی از این برنامه سید احسان قاضی زاده هاشمی؛ عضو کمیسیون فرهنگی از مخالفت رییس جمهور با نمایش این فیلم خبر داد.

 

کلمات کلیدی :

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :