بعد از کنارگذاشتن مدیر محفل «هنروتجربه» / عیاری: «خانه پدری» به صورت فراگیر اکران شود

بعد از کنارگذاشتن مدیر محفل «هنروتجربه» / عیاری: «خانه پدری» به صورت فراگیر اکران شود

30نماایران: در حالی که محفل «هنروتجربه» با کنارگذاشتن متصدی قبلی اش به روزهای پایانی خود نزدیک می شود و در شرایطی که ظرفیت سراسری اکران فیلم های سینمایی ایران را با نمایش فیلم های ضد مخاطب و کوتاه اشغال کرده است با موافقت اداره نظارت و ارزشیابی قصد داشت «خانه پدری» را اکران کند که کیانوش عیاری با آن مخالفت کرد.