تیغ و ترمه؛ باخت از نوع یک نسل

تیغ و ترمه؛ باخت از نوع یک نسل

30نماایران - حمید غفاریان:در فاصله این دو روز، جشنواره نشان داد که سینمای ایران در حال پوست اندازی است و به نسل های قبل به شکلی عجیبی یادآور می شود که سینما نقطه ساکنی نیست و تا جایی می توان به کارنامه گذشته ات بالنده باشی، در سینمای امروز باید بروز باشی و با حوصله فیلم بسازی!