هوملند؛ راه رفتن روی لبه تیغ

هوملند؛ راه رفتن روی لبه تیغ

سینماناب - #حمیدغفاریان: همیشه این نگرانی هست که پایان چنین سریالی چگونه باشد که خاطرات این سالهای طولانی یهو روی هوا نرود و همچنان حال خوب با بینندگان سریال باشد، پایان هوملند و نمایش چگونگی باز بودن یک مسیر همیشه در جریان و آن هم حفظ اصول میهن پرستی در هر لباسی، زیباترین پایانی بود که می شد برای هوملند و طرفدارانش باشد.