بازیگر گران قیمتی که بعد از یک هفته فروش فیلمش را ۲۰۰ میلیونی هم نکرد؟!

بازیگر گران قیمتی که بعد از یک هفته فروش فیلمش را ۲۰۰ میلیونی هم نکرد؟!

30نماایران(سینماناب): در شرایطی که این روزها فروش فیلم های سینمای ایران با قیمت بلیت 20 هزار تومانی راضی کننده نیست اما بیش از هر چیز دیگری این وضعیت کنونی نشان می دهد که مغایرت اساسی بین هزینه تولید یک فیلم با بازیگر شناخته شده ای است که دستمزدهای میلیاردی برای چنذ روز طلب می کنند با آنچه که آورده مخاطب به سالن های سینما می آورد.