با رفتن حمید گودرزی موقعیت برای یادگار خسرو شکیبایی فراهم شد!

با رفتن حمید گودرزی موقعیت برای یادگار خسرو شکیبایی فراهم شد!

30نماایران:فیلمبرداری فیلم «مِشمِشه» با انتخاب کامل بازیگران و عوامل پشت دوربین آغاز شد.