پلیس اقتصادی در پولشویی سینما ورود می کند؟!

پلیس اقتصادی در پولشویی سینما ورود می کند؟!

30نماایران(سینماناب): در حالی که سازمان سینمایی در مسئله ورود پول های مشکوک به سینما نشان داده است که نمی تواند نظارت دقیقی داشته باشد اما با آغاز به کار پلیس اقتصادی در ساختار پلیس کشور ، می توان با یک توافقنامه ای پلیس اقتصادی را در موضوع پولشویی سینما وارد کرد.