تقدیر دو وزارتخانه، یک شورای شهر و چند انجمن مردم نهاد از سازنده «پشت دیوار سکوت»/ سپاس که تابوهای غلط را شکستید
در آستانه اکران عمومی یک درام ملتهب اجتماعی؛

تقدیر دو وزارتخانه، یک شورای شهر و چند انجمن مردم نهاد از سازنده «پشت دیوار سکوت»/ سپاس که تابوهای غلط را شکستید

30نماایران:تقدیر دو وزارتخانه یک شورای شهر و چند انجمن مردم نهاد از سازنده ی «پشت دیوار سکوت» سپاس که با گذر از واهمه های بی نام و نشان سکوت ، تابو های غلط را به درستی شکستید