برای لوون هفتوان / صحنه ای که بی خداحافظی ماند

برای لوون هفتوان / صحنه ای که بی خداحافظی ماند

30نماایران - حمید غفاریان: فیزیک منحصرش از او یک پرسونایی ساخته بود که سینمای ایران تا حدودی قدر آن را دانست و در این کارنامه محدودش اما فیلمهایی دارد که هرکدام در جنبه های مختلفی قابل دفاع هستند و لوون هم به درستی با شناخت جایگاه فیلم و فیلمساز دست به اجرایی زده است که در خود نقش تنیده شده بود.