در این اوضاع/ لوس بازی تلویزیون با برنامه های عید و مهمان هایش آغاز شد

در این اوضاع/ لوس بازی تلویزیون با برنامه های عید و مهمان هایش آغاز شد

سینماناب(30نماایران): در شرایط بحرانی که این روزها دامن همه مشاغل آزاد و افراد را گرفته است و حتی خطر افسردگی در میان بسیاری از افراد دیده می شود اما در این میان، رسانه ملی هم در آستانه عید آزمون جدی ای دارد که باید برای آن برنامه داشته باشد.