و حالا واکنش آقای دنیرو به اقدام تروریستی آمریکا / ترامپ ضعیف است و بدون کارایی

و حالا واکنش آقای دنیرو به اقدام تروریستی آمریکا / ترامپ ضعیف است و بدون کارایی