زنگ سینما به کمک «فیلشاه» آمد

زنگ سینما به کمک «فیلشاه» آمد

30نماایران: انیمیشن «فیلشاه» این روزها در حالی از فروش سه میلیارد عبور کرده است که زنگ مدرسه در فروش آن تاثیر بسیاری را داشته است.