اعتماد به تلویزیون در مرز فروریختن / «علی ولی‌خانی» در حمایت صد در صد مالی بوده است

اعتماد به تلویزیون در مرز فروریختن / «علی ولی‌خانی» در حمایت صد در صد مالی بوده است

30نماایران: با کاهش مقطعی قیمت دلار، تلویزیون در بازویی حمایتی از دولت با ساخت برنامه های خبری و گاه تصنعی تلاش کرد تا در بازار ارز و کاهش آن تاثیر مطلوب داشته باشد اما در این میان یک گزارش خبری و تصویر مردی که از پایین آمدن دلار خوشحال بود در شبکه های اجتماعی بازتاب داشت و دیری تگذشت که وی با حضور برنامه «فرمول یک» توانست پول زیادی از مردم هم جمع کند.