عدم استقبال در فرانسه منجر به تعطیلی سینما شد

عدم استقبال در فرانسه منجر به تعطیلی سینما شد

سینماناب: تعداد بسیاری از سینماهای فرانسه به دلیل کمبود تماشاگر تا اطلاع ثانوی تعطیل شدند!