«هملت» کوزینتسف با شهاب الدین عادل به سینمایک می آید!

«هملت» کوزینتسف با شهاب الدین عادل به سینمایک می آید!

30نماایران:برنامه «سینما یک» این هفته 24 اسفند ماه فیلم «هملت» گریگوری کوزینتسف را نمایش می دهد. این فیلم یه انتخاب مهمان این هفته «سینما یک» دکتر شهاب الدین عادل از این برنامه پخش می شود.