ادامه اظهارات به نفع خود یک تهیه کننده کارت دار به شکسته شدن انحصار صدور کارت!

ادامه اظهارات به نفع خود یک تهیه کننده کارت دار به شکسته شدن انحصار صدور کارت!

سینماناب: غلامرضا موسوی؛ تهیه کننده صاحب مجوز سینمای ایران در تازه ترین اظهارات به نفع خود، نسبت به صدور مجوز تهیه کنندگی سینما از سوی سازمان سینمایی اعتراض کرد.