با وجود سه فیلم پشت خط اکران / عطشانی در پیش تولید!

با وجود سه فیلم پشت خط اکران / عطشانی در پیش تولید!

30نماایران: در حالی که علی عطشانی سه فیلم پشت خط اکران دارد اما این روزها خود را برای ساخت فیلم بعدی آماده می کند تا نشان دهد تنها فیلم ساختن مهم است!