علی دایی در برابر حامیان پول کثیف / مرد آن است که از جیبش خرج کند، نه از جیب دیگران

علی دایی در برابر حامیان پول کثیف / مرد آن است که از جیبش خرج کند، نه از جیب دیگران

30نماایران:در حالی که برخی از سینماگران و منتقدان وابسته، به صراحت از وجود پول های کثیف در سینما حمایت می کنند و وجود آن را برای سینما ضروری می دانند اما در مقابل هم فیلمسازانی هستند که با تن ندادن به این پول ها مسیر خود را جلو می روند.