عامه پسند؛ در غبار ادعا جا مانده!

عامه پسند؛ در غبار ادعا جا مانده!

سینماناب (30نماایران): ادعای ساخت یک تریلوژی برای فیلمسازی اول کار از جنس سهیل بیرقی، یک بازی از پیش باخته است، چراکه محدود کردن خود به یک سری آدمهایی با دغدغه مشترک، فیلمساز را در یک قاب محدود قرار می دهد که در نهایت خروجی فیلمش، نمایش یک روزمرگی بدون تعلیق داستانی است که مخاطب را از جایی با این گزاره مواجه می کند که "چرا تموم نمیشه؟!"