طلا – پرویز شهبازی / نسخه ای برای انفعال ؛ از فیلم تا ملت!

طلا – پرویز شهبازی / نسخه ای برای انفعال ؛ از فیلم تا ملت!

30نماایران - رامین کیانفر: انفعال به طور عجیبی در همه کارکتر های «طلا» رخنه کرده است و این ها در ظاهر نماینده نسلی هستند که باید برای حل معضلات خود به جلو پیش بروند و فیلمساز هم موقعیت هایی که برای آنها ترسیم می کند خارج از منطق فیلمنامه است! منطقی که در بدیهی ترین اصول اولیه داستانی و واقعیت جا مانده است.