همه راه های اکران به قرعه کشی شورای صنفی نمایش ختم می شود / طباطبایی نژاد این طرح را برای سینمای ایران پخته دانست!

همه راه های اکران به قرعه کشی شورای صنفی نمایش ختم می شود / طباطبایی نژاد این طرح را برای سینمای ایران پخته دانست!

سینماناب (30نماایران): بحث اکران فیلم ها همواره معضل جدی سینمای ایران بوده است به طوری که که این موضوع روی کلیت سینما و تولید هم اثر گذار شده است و چند برابر تلاش فیلمساز در زمان تولید باید صرف زمان اکران شود، اتفاقی که همواره انتظار می رود تا سازمان سینمایی در اجرای توام با عدالت آن ورود کند اما واگذاری این موضوع به سینمادار و پخش کننده، طی این سالها حلقه اکران سینماها را تنگ تر و در اختیار گروهی خاص قرار داده است و حالا سازمان سینمایی می خواهد بدون دخالت دست، فیلم ها را با سرگروه ها پیوند بزند، اتفاقی که یادآور جدول بندی سینمای دهه 60 و نظام درجه بندی بعد از جشنواره فیلم فجر است، همان اتفاقی که حالا به تقسیم بندی فیلم ها در سبد به سه گروه انجامیده است، معاونت اداره نظارت به عنوان متولی این امر در یک مصاحبه که گویا با سایت خود سازمان سینمایی بوده است، درباره کلیت و جزییات این طرح مسائلی را یک سویه مطرح کرده اند.