ضرغامی از راز عمارت قدیمی پرده برداشت

ضرغامی از راز عمارت قدیمی پرده برداشت

30نماایران: رییس اسبق سازمان صداوسیما که بعد از پایان ماموریتش در ریاست صداوسیما در یک ساختمان قدیمی در محل پاستور مستقر شد، در تازه ترین واکنشش درباره دفتر محل کارش توضیحاتی را ارائه کرد.