به دنبال منتفی شدن جلسه یلدایی انتظامی در خانه سینما/ صنوف در انتظار هویت مستقل

به دنبال منتفی شدن جلسه یلدایی انتظامی در خانه سینما/ صنوف در انتظار هویت مستقل

سینماناب (30نماایران) - رامین کیانفر: پوست اندازی خانه سینما ابتدا می تواند از صنوف فنی آغاز شود و با تهیه کنندگان شکل دیگری به خود بگیرد ، تصمیمی که می تواند شاکله صنوف مستقل و هویت مند را به دور از هرگونه سهم خواهی فردی در یک طبقه برابر قرار دهد.