ادامه رفتارهای دوگانه یک مدیر سازمانی / رئیس دانشگاه صدا و سیما علیه صدا و سیما!

ادامه رفتارهای دوگانه یک مدیر سازمانی / رئیس دانشگاه صدا و سیما علیه صدا و سیما!

30نماایران: شهاب اسفندیاری با حکم رئیس سازمان صداوسیما، رئیس دانشگاه صداوسیما شده اند، چطور می توان پذیرفت که مسئولیتی ندارند، حتی اگر صدا و سیما را در گیومه گذاشته باشند که آن را خاص کرده باشد.