تولد «ژن های خوب» در سینمای ایران

تولد «ژن های خوب» در سینمای ایران

30نماایران: این روزها ژن خوب در سینمای ایران روبه افزایش است به طوری که جشنواره امسال فیلم فجر هم از چندین ژن دیگر رونمایی خواهد کرد.