جمعه بازاری با لوگوی حقیقت!

جمعه بازاری با لوگوی حقیقت!

30نماایران - رامین کیانفر: جشنواره سینما حقیقت که واپسین لحظاتش را سپری می کند، بیش از آنکه محلی برای نمایش مستند و فضایی برای تحلیل یک سال سینمای مستند باشد به محلی پرازدحام برای افراد مرتبط و عیرمتبط برای صرف بن 40 هزارتومانی جشنواره آن شده است.