نامه صد سینماگر به حسین انتظامی در اعتراض به نظامنامه تهیه کنندگی که بسترسازی برای ورود سرمایه های مشکوک است

نامه صد سینماگر به حسین انتظامی در اعتراض به نظامنامه تهیه کنندگی که بسترسازی برای ورود سرمایه های مشکوک است

سینماناب: بحث ورود سرمایه های مشکوک در مسیر تولید یک فیلم سینمایی طی سالهای گذشته، مسئله تازه ای نیست و تاکنون سازمان سینمایی علی رغم مشاهده متهمین این موارد در گزارش های رسانه ای و خبری رسمی، ورود جدی نکرده است و همواره موضوع تاریخ مصرف گذشته صنف واحد تهیه کنندگی را پیش می کشد که اتفاق خوبی است، مگر با عبور از روش های امتحان پس داده که اغلب هم با شکست مواجه شده است و به تازگی هم با انتشار پیش نویس نظام نامه تهیه کنندگی و شروط عضویت در این صنف را با تعاریف بدیهی مطرح کرده است که نشان تازه ای است از انحصار و رانت که می تواند مشمول افراد بسیاری شود، نظامنامه ای که باز هم قرار است توسط یک شورا اجرا شود.