سرنوشت اختلال سامانه بلیت فروشی در انتظار جشنواره ملی فیلم فجر؟!

سرنوشت اختلال سامانه بلیت فروشی در انتظار جشنواره ملی فیلم فجر؟!

30نماایران: در حالی که در جشنواره سی و پنجم با واگذاری پروژه فروش بلیت به یک سامانه ای تحت عنوان سینوگرام و اختلال این سایت منجر به خسارت های بسیاری شد اما اکنون خانه سینما اعلام کرده است که «حتما می توانیم چنین امری را نیز انجام دهیم و باید دید که سایت تا آن زمان فعالیت خود را چگونه پیش می برد.»