همکاری با وودی آلن برای انتشارات «سم» شد!

همکاری با وودی آلن برای انتشارات «سم» شد!

30نماایران:وودی آلن کتاب جدیدی از خاطراتش نوشته که ناشران آمریکایی هیچ استقبالی برای خرید و انتشار آن به عمل نیاورده‌اند.