«سمفا» منهای مزیت اصلی اش بالاخره فعال شد

«سمفا» منهای مزیت اصلی اش بالاخره فعال شد

سینماناب: در حالی که سامانه «سمفا» بزرگترین و تنها دستاورد جدی حسین انتظامی در سازمان سینمایی محسوب می شود اما طبق اخبار رسیده، شاخص ترین مزیت این سامانه که همان تسویه بروز بلیت با صاحبان فیلم است، هنوز در سامانه فعال نشده است.