شوراى علمى بازبینى با پخش سریال «سرزمین مادرى» مخالفت کرد

شوراى علمى بازبینى با پخش سریال «سرزمین مادرى» مخالفت کرد

30نماایران:شورای علمی بازبینی سریال «سرزمین مادری» به رئیس صدا و سیما نامه نوشت و در این نامه مخالفت رسمی خود را با پخش این سریال اعلام کرد.