بعد از بریز و بپاش های ستاد خبری جشنواره کودک؛یک سوال!/ چرا دبیران جشنواره های دولتی برآورد مالی را فراخوان نمی دهند!

بعد از بریز و بپاش های ستاد خبری جشنواره کودک؛یک سوال!/ چرا دبیران جشنواره های دولتی برآورد مالی را فراخوان نمی دهند!

سینماناب(30نماایران): در میان فشارهای اقتصادی به بخش خصوصی سینما برای تولید یک فیلم سینمایی و همچنین دست های خالی تهیه کنندگان در تبلیغات اکران عمومی فیلم ها که می تواند در آینده تولیدات شفاف و خالص سینما اثر گذار باشد، شنیدن خبر هزینه نزدیک به 400 میلیون برای ستاد خبری یک جشنواره محلی و منطقه ای جای شگفتی دارد.