خروجی مدیریت کرونایی سازمان سینمایی بدون توجه به خود بحران!

خروجی مدیریت کرونایی سازمان سینمایی بدون توجه به خود بحران!

سینماناب: در حالی خروجی جلسه «کارگروه بررسی آسیب های کرونا در سینما» منتشر شد که به عمق فاجعه روی داده اعتنایی نشده است و تصمیم های گرفته شده نمی تواند کلیت ضربه سنگینی که این ویروس به بدنه سینما وارد کرده است را پوشش دهد.