حسین انتظامی در پاسخ به سینماناب: انتشار نوبت های مجوز کارگردانی فیلم های اول به ما کمک می کند تا چهره های وزین تری را داشته باشیم

حسین انتظامی در پاسخ به سینماناب: انتشار نوبت های مجوز کارگردانی فیلم های اول به ما کمک می کند تا چهره های وزین تری را داشته باشیم

سینماناب:ظهر امروز نشست خبری رییس سازمان سینمایی به همراه مدیر روابط عمومی این سازمان به صورت مجازی برای اولین بار از طریق اینستاگرام برگزار شد، حسین انتظامی در این جلسه مورد پرسش بسیاری قرار گرفت و درباره مسائل روز سینمای ایران پاسخگوی خبرنگاران به مناسیت روز خبرنگار بود، ضمن اینکه سینماناب یک پرسش مهم پیرامون مجوز کارگردانی و کشف استعداها و تسلیم نشدن سینما در برابر سرمایه را با حسین انتظامی مطرح کرد.