فصل دوم «روزهای بی قراری» در شهرهای تاریخی ایران

فصل دوم «روزهای بی قراری» در شهرهای تاریخی ایران

30نماایران:پانزده درصد از فیلمبرداری فصل دوم مجموعه تلویزیونی «روزهای بیقراری» پشت سر گذاشته شد.