مهدی پاکدل و رعنا آزادی ور ازدواج کردند

مهدی پاکدل و رعنا آزادی ور ازدواج کردند

سینماناب: عاطفه رضوی از نزدیکان خانوادگی پاکدل خبر از ازدواج مهدی پاکدل و رعنا آزادی ور داد.