معاون نظارت: «عصبانی نیستم» در زمان مناسب اکران خواهد شد / درمیشیان: فیلمم به راحتی ذبح و قربانی می شود

معاون نظارت: «عصبانی نیستم» در زمان مناسب اکران خواهد شد / درمیشیان: فیلمم به راحتی ذبح و قربانی می شود

30نماایران: ابراهیم داروغه زاده در توئیترش نوشت که «عصبانی نیستم» هیچ مشکلی برای اکران عمومی ندارد و در زمان مناسب حتما به نمایش عمومی درخواهد آمد.