غیبت «راه رفتن روی سیم» معتمدی در فجر جهانی موجه شد!

غیبت «راه رفتن روی سیم» معتمدی در فجر جهانی موجه شد!

30نماایران:فهرست فیلم‌های ایرانی پذیرفته شده در بخش «جشنواره جشنواره‌ها» سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر تکمیل شد.