چرا سازمان سینمایی برای خرید رادیوسیتی پیش قدم نمی شود؟!

چرا سازمان سینمایی برای خرید رادیوسیتی پیش قدم نمی شود؟!

سینماناب (30نماایران): خبر کوتاه بود اما عمق آن آزار دهنده تر بود، سینمایی که سالهاست تغطیل شده است و به لحاظ معماری منحصرترین محسوب می شود، در آستانه تخریب قرار گرفته است و از سال 57 که در آن بسته مانده اما هیچ تلاشی برای احیای آن صورت نگرفته است و حالا می خواهد تخریب شود.