دیزنی ۴۳ هزار کارمند خودش را به مرخصی اجباری فرستاد!

دیزنی ۴۳ هزار کارمند خودش را به مرخصی اجباری فرستاد!

سینماناب: کمپانی دیزنی بخاطر بحران کرونا ۴۳ هزار نیروی خود را به مرخصی میفرستند تنها ۲۰۰ نفر از پرسنل شاغل در پست های ضروری سر کارشان می مانند.