آمار فروش آنلاین روی هم رفته برای دو فیلم اعلام شد! / سازمان سینمایی برای حمایت تلویزیون از اکران آنلاین چه می کند؟!

آمار فروش آنلاین روی هم رفته برای دو فیلم اعلام شد! / سازمان سینمایی برای حمایت تلویزیون از اکران آنلاین چه می کند؟!

سینماناب: در حالی که بلیط فروشی گیشه سینماهای ایران به سمت شفافیت می رود اما روند اعلام فروش سامانه های Vod با ابهام همراه است به طوری که در آخرین گزارش اعلامی از سوی دو پلتفرم اصلی به فروش روی هم رفته دو فیلم اشاره می شود، این در حالی است که روند شفاف اعلامی فروش بلیط اکران آنلاین و میزان سهم صاحبان فیلم از این فروش، به دیگر تهیه کنندگان کمک خواهد کرد که با انگیزه و برآورد دقیق تولید برای این بستر نمایشی، فیلم هم بسازند.