مرگ مشکوک یک دختر در دفتر منسوب به سینمایی!

مرگ مشکوک یک دختر در دفتر منسوب به سینمایی!

30نماایران: امروزه با پیشرفت صنعت سینمای دیجیتال مواجهیم با هجوم راه اندازی دفاتری تخت عنوان سینمایی که متولیان آن با اخذ مجوز حتی برای یک فیلم کوتاه و اجاره محلی با عنوان دفتر سینمایی فعالیت می کنند.