خسرو شكیبایی؛ تاریخ ساز نقش

خسرو شكیبایی؛ تاریخ ساز نقش

30نماایران-حمید غفاریان: تقویم سینمای ایران در هفتم فروردین ماه با تولد «خسرو شكیبایی» رقم خورده است، هنرمندی كه می توان ابعاد مختلف او را مورد تحلیل قرار داد و میزان تاثیرگذاری‌اش در سینمای ایران را بارها گوشزد كرد. مهم ترین نكته در رفتار شكیبایی میزان فاصله اندك او با مخاطبش است و انتقال حس در هر فیلمی كه حضور داشته است.