خانه هنرمندان در آستانه ورشکستگی/ توجیه یکی از مدیران آن به جای تلاش برای اتکا به بازار آزاد: امیدواریم متولیان امر بویژه شهرداری برای این وضعیت فکری کنند

خانه هنرمندان در آستانه ورشکستگی/ توجیه یکی از مدیران آن به جای تلاش برای اتکا به بازار آزاد: امیدواریم متولیان امر بویژه شهرداری برای این وضعیت فکری کنند

سینماناب: حسین مسافر آستانه مدیر تماشاخانه ایرانشهر با تایید مشکلات اقتصادی جدی در خانه هنرمندان ایران گفت: خانه هنرمندان ایران اعلام ورشکستگی نکرده ولی با مشکلات اقتصادی بسیار جدی دست به گریبان است.