«حماسه مرلین» با ریدلی اسکات ۸۰ ساله

«حماسه مرلین» با ریدلی اسکات ۸۰ ساله

30نماایران: کمپانی دیزنی در حال بررسی شرایط ریدلی اسکات هشتادساله برای کارگردانی «حماسه مرلین» است.