بعد از پخش قسمت اول فصل پایانی «بازی تاج و تخت» و ابهام ها / به دنبال نشانه ها باید رفت

بعد از پخش قسمت اول فصل پایانی «بازی تاج و تخت» و ابهام ها / به دنبال نشانه ها باید رفت

30نماایران: با پخش قسمت اول فصل پایانی شاهد مجموعه ای از مهمترین نشانه هایی هفت فصل قبل بودیم که در یک قسمت به آن اشاره شد که باید در شش قسمت فصل پایانی تکلیف همه آنها را مشخص کند، اتفاقی که از سوی برخی از بینندگان جدی این سریال نشدنی است اما باید دید نقطه گذاری سازندگان این مجموعه برای پایان هر موضوع و شخصیت ها به چه شکلی پیش خواهد رفت.