سرمایه گذار «شهرزاد» هفته آینده محاکمه می شود

سرمایه گذار «شهرزاد» هفته آینده محاکمه می شود

30نماایران: هادی رضوی از سرمایه گذاران اصلی مجموعه نمایش خانگی «شهرزاد» به اتهام مفسد اقتصادی در کنار حسین هدایتی؛ سرمایه گذار مجموعه «ماه تی تی» هفته آینده محاکمه خواهند شد و این در حالی است که کارگردان و بازیگران این مجموعه ها تاکنون واکنشی به این محاکمه ها نداشتند.