ماجرای دعوای جیمز کامرون و واینستین با مجسمه اسکار!

ماجرای دعوای جیمز کامرون و واینستین با مجسمه اسکار!

30نماایران:جیمز کامرون تعریف می‌کند که در یک جر وبحث با هاروی واینستین تقریبا با مجسمه اسکاری که سال ۱۹۹۸ دریافت کرد، واینستین را کتک زد!جیمزکامرون می‌گوید اگر مدیران اسکار میانجی نشده بودند هاروی واینستین را ناکار کرده بود .این اتفاق در زمان تبلیغات میان برنامه اسکار آن سال و بخاطر رفتار واینستین و شریکش در میراماکس با شیوه تبلیغ فیلم گیرمو دل تورو «میمیک» صورت گرفت.دل تورو دوست نزدیک جیمز کامرون است.