اعتراف روزنامه آرمان/ در دام سناریوی ایوبی علیه شمقدری افتادیم!

اعتراف روزنامه آرمان/ در دام سناریوی ایوبی علیه شمقدری افتادیم!

30نماایران: با پایان ماموریت جواد شمقدری در سازمان سینمایی برخی رسانه ها از جمله روزنامه آرمان و یک خبرگزاری وابسته به دولت اقدام به تخریب جواد شمقدری کردند همانطور که برخی از این تخریبگران در دوران ایوبی و حیدریان در حال کنترات گرفتن جشنواره ها و دیگر سازمان های وابسته به سازمان سینمایی هستند.