جشنی برای رفع تنها مسئولیت بر زمین مانده!

جشنی برای رفع تنها مسئولیت بر زمین مانده!

30نماایران -رامین کیانفر:سالهاست از زمان پیش از بسته شدن خانه سینما و بعد از آن نهایت فعالیت عمومی این نهاد صنفی به برگزاری این جشن محدود شده است و شکل اجرایی آن هر ساله مورد مناقشه سران خانه سینما و دبیر آن است اما چقدر دغدغه اهالی سینما تنها در این جشن خلاصه می شود؟!